Training ontwikkelings­gericht behandelen en bejegenen

'Aan het ROER'
ROER geeft training aan opvoeders, leerkrachten en vaktherapeuten over het bevorderen van affectregulatievaardigheden bij kinderen en jongeren met probleemgedrag (voortkomend uit regulatieproblemen). Deze kinderen en jongeren zijn gespannen, kunnen aandacht niet richten en delen en kunnen gedachten en gevoelens niet onder woorden brengen. Deze kinderen staan niet 'zo maar' open om te leren van-en met een ander. Ze lopen vast in hun ontwikkeling en worden aangemeld voor behandeling in de jeugdzorg of specialistische geestelijke gezondheidszorg.

Affectregulerende Vaktherapie is een ervaringsgerichte behandeling met het doel affectregulatievaardigheden te bevorderen, waardoor zelfregulatie kan toenemen. Door samen met de vaktherapeut ervaringsgericht te werken leert het kind - via de interactie met de ander- alsnog denken over en verwoorden wat het doet, voelt en denkt. Opvoeders en leerkrachten worden actief betrokken bij de behandeling.

*Affecten zijn fysieke sensaties, gevoelens en behoeften

Ons logo
Het logo van ROER laat een groen kader zien met daarin een O en een E. Deze letters staan voor Ontwikkeling en Exploratie. Buiten het groene, groeibevorderende kader staan de letters R voor Reguleren en Relatie. Deze begrippen spelen een hoofdrol bij het ontwikkelings­gericht behandelen en bejegenen.

  INTERVENTIE

Interventie

Bevorderen van zelfregulatie door verbeterde affectregulatie
Zelfregulatie ontwikkelt zich in de affectieve gehechtheidsrelatie tussen ouder en kind. Kinderen leren zichzelf begrijpen doordat ze begrepen zijn en ze leren zichzelf kalmeren en bijsturen als ze ervaren hebben dat ze gekalmeerd en bijgestuurd zijn. Kinderen die deze ervaring niet hebben, kunnen problemen ondervinden bij de ontwikkeling van regulatievaardigheden wat zichtbaar wordt in probleemgedrag (internaliserend en/of externaliserend).

Kinderen en jongeren met affectregulatieproblemen kan je herkennen aan:
Fysieke gespannen houding, geen steun, sturing en begrenzing verdragen, geen hulp verdragen (of vragen) bij oplopende spanning. Moeite met het richten, vasthouden en delen van aandacht. Niet kunnen delen (verbaal en non verbaal) over wat er in ze omgaat. Moeite met gewaarwordingen en waarnemen van fysiek zintuiglijke ervaringen en gevoelens.

De interventie
Affect­regulerende Vaktherapie

Affect­regulerende Vaktherapie wordt gegeven door vaktherapeuten, zo nodig in samen­werking met opvoeders, begeleiders en leerkrachten.

Het inzetten van het vak­therapeutische middel (muziek, beeldend, drama, spel, bewegen, dans) heeft een meerwaarde in de behandeling van deze kinderen, omdat een groot deel van de behandeling op non-verbaal niveau plaatsvindt. Opvoeders, begeleiders en leerkrachten worden begeleid in het begrijpen van het probleemgedrag vanuit affectregulatieproblemen. Zij leren mentaliseren over gevoelens, motieven en intenties van hun kind.

Over ons

Leanne Nieuwenhuis Leanne is geregistreerd beeldend therapeut, werkzaam in de jeugd-ggz in Groningen. Zij werkt met kinderen en jongeren met complexe problematiek en/of LVB.

Leanne is sinds 2009 mede-ontwikkelaar en schrijver van de interventie Affectregulerende Vaktherapie. Zij is bestuurslid van het FVB Kennisnetwerk ArVT. Sinds 2016 is Leanne trainer bij ROER, waar zij samen met Sanne de trainingen Affectregulerende Vaktherapie en Affectregulerend Bejegenen geeft. Zij heeft ervaring met het affectregulerend behandelen van ouder-kindsystemen. Als cognitief gedrags­therapeutisch werker geeft zij daarnaast oudertrainingen en andere CGW-modules. Zij heeft ervaring met trauma­behandeling en behandelen van persoon­lijkheids­problematiek bij jongvolwassenen.

Sanne van der Vlugt Sanne is geregistreerd beeldend therapeut, werkzaam in de jeugd-ggz in Hoogezand. Zij werkt met kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek en/of LVB.

Sanne is sinds 2012 mede-ontwikkelaar en schrijver van de interventie Affectregulerende Vaktherapie en bestuurslid van het FVB Kennisnetwerk ArVT. Sinds 2016 is Sanne trainer bij ROER, waar ze samen met Leanne de trainingen geeft in Affectregulerende Vaktherapie en Affectregulerend Bejegenen. Zij heeft ervaring met affectregulerend behandelen, systeemgerichte en ontwikkelingsbevorderende behandeling in de kinder- en jeugdpsychiatrie, de orthopedagogiek en in het speciaal onderwijs.

Voor wie

Specifieke vaardigheden
Kinderen kunnen allerlei ingewikkelde dingen meemaken die hun ontwikkeling kan verstoren. Denk aan traumatische ervaringen, of verstoringen in de relaties met opvoeders door bijvoorbeeld problematiek bij kind of opvoeder. Hierdoor leren deze kinderen zichzelf niet kalmeren en hun eigen gedrag onvoldoende begrijpen. Bij verhoogde spanning leidt dit tot probleemgedrag. Deze kinderen laten zich niet eenvoudig gedragsmatig of vanuit inzicht behandelen en begeleiden. Ze zijn geneigd de regie te pakken over de situatie en de emoties van de volwassenen. De regie hebben geeft deze kinderen een gevoel van controle. Een machtsstrijd ligt echter op de loer als de onderliggende reden niet goed begrepen wordt. De ontwikkeling van deze kinderen kan verder stagneren als er een patstelling in de interactie dreigt. Het vraagt specifieke vaardigheden om met deze kwetsbare doelgroep om te gaan.

Het goede nieuws is dat opvoeders, leerkrachten en begeleiders heel belangrijke sleutelfiguren kunnen worden. Immers, in de interactie met de volwassen ander leert het kind zichzelf begrijpen en bijsturen. Normaal gebeurt dit al vanaf jonge leeftijd in de affectieve interactie met de primaire verzorgers, maar als dat proces verstoord is verlopen kunnen affectregulatievaardigheden ook later, via de gehechtheidsrelatie met opvoeder, begeleider of leerkracht, ontwikkeld worden. Affectregulatievaardigheden zijn nodig om te leren mentaliseren en om zelfregulatie te ontwikkelen.

Ontwikkelings­gericht kader
De interventie is ontwikkelingsgericht: behandelaren en begeleiders stemmen af op het ontwikkelingsniveau van het kind. Zij bouwen een werkrelatie met het kind op en helpen het onderliggende spanningen en gevoelens te reguleren.

  TRAININGEN

Trainingen

Affectregulerende Vaktherapie (ArVT)

Basistraining Affectregulerende Vaktherapie voor vaktherapeuten van alle disciplines 

In deze training leert de vaktherapeut de hulpvragen van cliënten analyseren vanuit kennis over affectregulatie. Er is aandacht voor het onderliggende theoretische model en de verschillende interventietechnieken die gefaseerd worden ingezet tijdens de behandeling.

Praktische informatie ArVT Basistraining (vanaf januari 2021):

voor wie: vaktherapeuten van alle vaktherapeutische disciplines

duur: 4 dagen van 10.00 – 17.00 uur

locatie: Amersfoort

zelfstudie: 16 uur

accreditatie: Register Vaktherapie (40 punten, bij 100% deelname); SKJ (24* punten, bij 100% deelname)

kosten: € 895,- (0% btw)*

aantal deelnemers: 12-16

materiaal: inclusief literatuurmap, psycho-educatiemapje

 

*prijs 2021


  TRAININGSDATA

Affectregulerend Bejegenen (ArB)

Trainingen over affectregulatie en het bevorderen van zelfregulatie bij kinderen, voor leerkrachten, opvoeders en begeleiders

In deze training leert de professional hoe hij door spanningsregulatie en non-verbale afstemming een werkrelatie kan opbouwen met zijn pupil en hoe hij via een affectregulerende bejegening de ontwikkeling kan stimuleren en de zelfregulatie (alsnog) kan bevorderen. Samen met ouders/verzorgers en andere betrokkenen creëert de professional een ontwikkelings­gericht kader, waarbinnen het kind voldoende duidelijkheid ervaart en passend (bij zijn emotionele niveau) wordt uitgedaagd.

Deze training is ook incompany te boeken; neem hiervoor contact op via roer@groenkader.nl

Praktische informatie over de ArB Basistraining:

voor wie: opvoeders, begeleiders en leerkrachten

duur: 2 trainingsdagen van 10:00-16:00 en een terugkomochtend

locatie: Groningen

accreditatie: SKJ (22 punten, bij 100% deelname)

kosten: € 400,- (0% btw)*

aantal deelnemers: maximaal 10

materiaal: inclusief literatuurmap en psycho-educatiemapje

 

*prijs 2021


  TRAININGSDATA

Verdiepende ArVT-training

ROER geeft vanaf oktober 2020 de verdiepende training Affectregulerende Vaktherapie aan vaktherapeuten die de basistraining hebben afgerond

In deze training gaat de vaktherapeut dieper in op de gefaseerde behandeling en de verschillende interventies. Er wordt veel geoefend met de interventies en meer uitgewisseld met andere disciplines dan in de basistraining. Aan de hand van casuïstiek wordt de theorie eigengemaakt.

Praktische informatie over de ArVT Verdiepende training (vanaf januari 2021):

voor wie: vaktherapeuten met afgeronde ArVT Basistraining, deelnemend aan ArVT Updates en Begeleide Casuïstiek

duur: 3 dagen van 10.00 – 17.00 uur

locatie: Amersfoort

zelfstudie: 12 uur

accreditatie: Register Vaktherapie (30  punten, bij 100% deelname);

kosten: € 675,- (0% btw)*

aantal deelnemers: maximaal 12

materiaal: inclusief materiaal om een presentatie te geven, literatuurmap, format om werkvormen te beschrijven

 

*prijs 2021

Trainingsdata

 • 9/09/2021, 16/09/2021, 30/09/2021, 14/10/2021
  Incompany ArVT basistraining Vaktherapeuten Ambiq 
 • 23/09/2021, 7/10/2021, 4/11/2021, 25/11/2021
  incompany ArVT basistraining Vaktherapeuten PPC Zaandam 
 • 23/09/2021, 7/10/2021, 4/11/2021, 25/11/2021
  ArVT basistraining Amersfoort (vol) 
 • 11/11/2021, 18/11/2021, 9/12/2021
  ArVT verdiepende training Amersfoort 2021 (vol) 
 • 13/01/2022, 20/01/2022, 10/02/2022, 10/03/2022
  ArVT basistraining Amersfoort 2022 (vol) 
 • 13/01/2022, 20/01/2022, 10/02/2022, 10/03/2022
  ArVT basistraining Amersfoort 2022 (vol) 
 • 27/01/2022, 17/02/2022, 24/03/2022
  Incompany Affectregulerend Behandelen en Bejegenen Elker traumateam 
 • 3/02/2022, 17/03/2022, 31/03/2022
  Incompany ArVT verdiepende training Vaktherapeuten Zuidwester 
 • 14/04/2022, 21/04/2022, 19/05/2022
  ArVT verdiepende training Amersfoort 2022   AANMELDEN
 • 8/09/2022, 9/09/2022, 30/09/2022, 13/10/2022
  Optie incompany ArVT basistraining Vaktherapeuten Levvel 
 • 8/09/2022, 9/09/2022, 30/09/2022, 13/10/2022
  ArVT basistraining Amersfoort 2022 (vol) 
 • 15/09/2022, 7/10/2022, 3/11/2022
  Incompany ArVT verdiepende training Vaktherapeuten PPI Vught 
 • 29/09/2022, 14/10/2022, 17/11/2022, 24/11/2022
  extra basistraining Affectregulerende Vaktherapie   AANMELDEN
 • 4/11/2022, 11/11/2022, 25/11/2022
  ArVT verdiepende training Amersfoort 2022   AANMELDEN

Contact

  Volg ons op LinkedIn voor actuele informatie!
  Download onze algemene voorwaarden (pdf)