Training ontwikkelings­gericht behandelen en bejegenen

'Aan het ROER'
ROER geeft training aan opvoeders, leerkrachten en vaktherapeuten over het bevorderen van affectregulatievaardigheden bij kinderen met probleemgedrag voortkomend uit een verstoorde affectregulatie. Deze kinderen zijn snel uit balans en lopen op meerdere gebieden vast in hun ontwikkeling, Voor behandeling worden ze aangemeld bij specialistische geestelijke gezondheidszorg. Een belemmering in de behandeling en begeleiding van deze kinderen is dat zij geen betekenis kunnen geven aan- en mogelijk niet waarnemen wat zij fysiek-zintuiglijk voelen. Deze kinderen kunnen niet verwoorden wat er in hun omgaat. Door alsnog affectregulatie te bieden beoogt de professional de affectregulatievaardigheden bij deze kinderen te bevorderen waardoor het kind meer 'gewaar wordt', waarneemt en beter leert verwoorden wat het voelt.

Door samen met de vaktherapeut ervaringsgericht te werken leert het kind - via de gefaseerde regulerende interactie met de ander- alsnog denken en vertellen over wat het doet, voelt en denkt. Opvoeders en leerkrachten worden actief betrokken bij de behandeling.

*Affecten zijn fysieke sensaties, gevoelens en behoeften

Ons logo
Het logo van ROER laat een groen kader zien met daarin een O en een E. Deze letters staan voor Ontwikkeling en Exploratie. Buiten het groene, groeibevorderende kader staan de letters R voor Reguleren en Relatie. Deze begrippen spelen een hoofdrol bij het ontwikkelings­gericht behandelen en bejegenen.

  INTERVENTIE

Interventie

Bevorderen van zelfregulatie door verbeterde affectregulatievaardigheden
Affectregulatievaardigheden ontwikkelen zich in de affectieve gehechtheidsrelatie tussen ouder en kind. Kinderen leren zichzelf kalmeren en hun gedrag bijsturen als ze ervaren hebben dat ze gekalmeerd en bijgestuurd zijn. Kinderen leren zichzelf begrijpen als er op hun behoeften en gevoelens is afgestemd en als ze zich begrepen hebben gevoeld. Als deze ervaring ontbreekt, kunnen deze kinderen problemen ondervinden bij de ontwikkeling van zelfregulatie wat zichtbaar wordt in probleemgedrag (internaliserend en/of externaliserend).

Kinderen en jongeren met affectregulatieproblemen kan je herkennen aan:
Fysieke gespannen houding, geen steun, sturing en begrenzing verdragen, geen hulp verdragen (of vragen) bij oplopende spanning. Moeite met het richten, vasthouden en verdelen van aandacht. Niet kunnen delen (verbaal en non verbaal) over wat er in hen omgaat. Moeite met gewaarworden van fysiek-zintuiglijke sensaties, gevoelens en behoeften. Problemen met emotieregulatie en betekenis geven aan gevoelens.

De interventie
Affect­regulerende Vaktherapie

Affect­regulerende Vaktherapie wordt gegeven door vaktherapeuten, in samen­werking met opvoeders, begeleiders en leerkrachten.

Het inzetten van het vak­therapeutische middel (muziek, beeldend, drama, spel, bewegen, dans) heeft een meerwaarde in de behandeling van deze kinderen, omdat een groot deel van de behandeling op non-verbaal niveau plaatsvindt. Opvoeders, begeleiders en leerkrachten worden begeleid in het begrijpen van het probleemgedrag vanuit een verstoorde affectregulatie. Zij leren mentaliseren over gevoelens, behoeften, motieven en intenties van hun kind.

Over ons

Leanne Nieuwenhuis Leanne is geregistreerd beeldend therapeut, werkzaam in de jeugd-ggz in Groningen. Zij werkt met kinderen en jongeren met complexe problematiek en/of LVB.

Leanne is sinds 2009 mede-ontwikkelaar en schrijver van de interventie Affectregulerende Vaktherapie. Zij is bestuurslid van het FVB Kennisnetwerk ArVT. Sinds 2016 is Leanne trainer bij ROER, waar zij samen met Sanne de trainingen Affectregulerende Vaktherapie en Affectregulerend Bejegenen geeft. Zij heeft ervaring met het affectregulerend behandelen van ouder-kindsystemen. Als cognitief gedrags­therapeutisch werker geeft zij daarnaast oudertrainingen en andere CGW-modules. Zij heeft ervaring met trauma­behandeling en behandelen van persoon­lijkheids­problematiek bij jongvolwassenen.

Sanne van der Vlugt Sanne is geregistreerd beeldend therapeut, werkzaam in de jeugd-ggz in Groningen. Zij werkt met kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek en/of LVB.

Sanne is sinds 2012 mede-ontwikkelaar en schrijver van de interventie Affectregulerende Vaktherapie en bestuurslid van het FVB Kennisnetwerk ArVT. Sinds 2016 is Sanne trainer bij ROER, waar ze samen met Leanne de trainingen geeft in Affectregulerende Vaktherapie en Affectregulerend Bejegenen. Zij heeft ervaring met affectregulerend behandelen, systeemgerichte en ontwikkelingsbevorderende behandeling in de kinder- en jeugdpsychiatrie, de orthopedagogiek en in het speciaal onderwijs.

Voor wie

Specifieke vaardigheden
Kinderen kunnen allerlei ingewikkelde dingen meemaken die hun ontwikkeling kan verstoren. Denk aan bepaalde stressvolle ervaringen en verstoringen in de relaties met opvoeders door bijvoorbeeld problematiek bij kind of opvoeder. Hierdoor leren deze kinderen zichzelf niet kalmeren en hun eigen gedrag onvoldoende begrijpen. Bij verhoogde spanning leidt dit tot probleemgedrag. Deze kinderen laten zich niet eenvoudig gedragsmatig of vanuit inzicht behandelen en begeleiden. Ze zijn geneigd de regie te pakken over de situatie en over de emoties van de volwassenen. De regie hebben geeft deze kinderen een gevoel van controle. Een machtsstrijd ligt echter op de loer als de onderliggende reden niet goed begrepen wordt. De ontwikkeling van deze kinderen kan verder stagneren als er een patstelling in de interactie dreigt. Het vraagt specifieke vaardigheden om met deze kwetsbare doelgroep om te gaan.

Het goede nieuws is dat opvoeders, leerkrachten en begeleiders heel belangrijke sleutelfiguren kunnen worden. Immers, in de interactie met de volwassen ander leert het kind zichzelf begrijpen en bijsturen. Normaal gebeurt dit al vanaf jonge leeftijd in de affectieve interactie met de primaire verzorgers, maar als dat proces verstoord is verlopen kunnen regulatievaardigheden ook later, via de band met opvoeder, begeleider of leerkracht, ontwikkeld worden.

Ontwikkelings­gericht kader
De interventie is ontwikkelingsgericht: behandelaren en begeleiders stemmen af op het ontwikkelingsniveau van het kind. Zij bouwen een werkrelatie met het kind op en helpen het onderliggende spanningen en gevoelens te reguleren.

  TRAININGEN

Trainingen

Affectregulerende Vaktherapie (ArVT)

Basistraining Affectregulerende Vaktherapie voor vaktherapeuten van alle disciplines 
In deze training leert de vaktherapeut de hulpvragen van cliënten analyseren vanuit kennis over affectregulatie. Er is aandacht voor het onderliggende theoretische model en de verschillende interventietechnieken die gefaseerd worden ingezet tijdens de behandeling.

Doel van de training
De vaktherapeut weet wanneer de interventie ArVT geïndiceerd is en kan de interventie aanbieden.

Praktische informatie over de ArVT Basistraining (vanaf januari 2023)

 • deze training is bestemd voor vaktherapeuten van alle vaktherapeutische disciplines
 • de training bestaat uit 4 dagen van 10.00 – 17.00 uur en wordt aangeboden in Amersfoort
 • naast de contacturen wordt er 16 uur zelfstudie verwacht
 • bij 100% deelname ontvang je 40 accreditatiepunten bij het Register Vaktherapie of 37 accreditatiepunten bij het SKJ
 • de kosten bedragen: € 995,- (0% btw). Dit is inclusief 2 bijeenkomsten van ArVT in de Praktijk
 • de deelnemer ontvangt een literatuurmap, psycho-educatiemapje en interventietechnieken
 • het Basisboek Affectregulerende Vaktherapie dien je zelf aan te schaffen
 • de training gaat door bij minimaal 12 deelnemers (je wordt tijdig via de mail geïnformeerd als de training om wat voor reden dan ook niet door kan gaan. Er wordt in dat geval naar een passende oplossing gezocht (uitstel of restitutie)

Deze training is ook incompany te boeken; neem hiervoor contact op via roer@groenkader.nl


  TRAININGSDATA

Affectregulerend Bejegenen (ArB)

Trainingen over het bevorderen van zelfregulatievaardigheden bij kinderen, voor leerkrachten, opvoeders en begeleiders
In deze training leert de professional hoe hij door spanningsregulatie en non-verbale afstemming een werkrelatie kan opbouwen met zijn pupil en hoe hij via een affectregulerende bejegening de ontwikkeling kan stimuleren en de regulatievaardigheden (alsnog) kan bevorderen. Samen met ouders/verzorgers en andere betrokkenen creëert de professional een ontwikkelings­gericht kader, waarbinnen het kind voldoende duidelijkheid ervaart en passend (bij zijn emotionele niveau) wordt uitgedaagd.

Doel van de training
De professional herkent dat zijn pupil affectregulatie nodig heeft en weet hoe hij dit kan bieden. Hij kan ouders/verzorgers en leerkrachten betrekken bij een regulerende aanpak.

Praktische informatie over de ArB Basistraining

 • de training is bestemd voor opvoeders, begeleiders en leerkrachten
 • duurt 2 trainingsdagen van 10:00-16:00 en een terugkomochtend
 • de training wordt gegeven in Groningen of incompany op locatie
 • accreditatie is aangevraagd bij het SKJ (23 punten bij 100% deelname)
 • de kosten bedragen € 650,- (0% btw)
 • de training gaat door bij minimaal 8 deelnemers (je wordt tijdig via de mail geïnformeerd als de training om wat voor reden dan ook niet door kan gaan. Er wordt in dat geval naar een passende oplossing gezocht (uitstel of restitutie)
 • de training is inclusief literatuurmap en psycho-educatiemapje en oefen materialen

Deze training is ook incompany te boeken; neem hiervoor contact op via roer@groenkader.nl


  TRAININGSDATA

Verdiepende ArVT-training

ROER geeft vanaf oktober 2020 de verdiepende training Affectregulerende Vaktherapie aan vaktherapeuten die de basistraining hebben afgerond
In deze training gaat de vaktherapeut dieper in op de gefaseerde behandeling en de verschillende interventies. Er wordt veel geoefend met de interventies en meer uitgewisseld met andere disciplines dan in de basistraining. Aan de hand van casuïstiek wordt de theorie eigengemaakt.

Doel van de training
De vaktherapeut heeft de interventie eigen gemaakt en kan deze aanbieden en uitdragen.

Praktische informatie over de ArVT Verdiepende training (vanaf januari 2023):

 • de training is voor vaktherapeuten die de basistraining hebben afgerond
 • vaktherapeuten hebben deelgenomen aan ArVT in de praktijk (updates en casuïstiek besprekingen)
 • de duur van de training is 3 dagen van 10.00 – 17.00 uur
 • de training wordt gegeven is Amersfoort of incompany op locatie
 • zelfstudie: 12 uur
 • accreditatie is aangevraagd Register Vaktherapie (30 punten, bij 100% deelname) en bij het SKJ (28 punten, bij 100% deelname)
 • de kosten bedragen € 695,- (0% btw)*
 • de training gaat door bij minimaal 12 deelnemers (je wordt tijdig via de mail geïnformeerd als de training om wat voor reden dan ook niet door kan gaan. Er wordt in dat geval naar een passende oplossing gezocht (uitstel of restitutie)
 • de training is inclusief materiaal om een presentatie te geven, literatuurmap, format om werkvormen te beschrijven
 • Deze training is ook incompany te boeken; neem hiervoor contact op via roer@groenkader.nl.

 

Trainingsdata

 • 12/01/2023, 19/01/2023, 9/03/2023
  Affectregulerend Bejegenen (ArB) voor opvoeders, begeleiders en leerkrachten (vol) 
 • 13/01/2023, 20/01/2023, 17/02/2023, 24/03/2023
  ArVT basistraining 2023 Amersfoort (vol) 
 • 26/01/2023, 27/01/2023, 30/03/2023, 31/03/2023
  Incompany ArVT basistraining Koraal Boxtel 
 • 2/02/2023, 23/02/2023, 23/03/2023
  Incompany Affectregulerende Bejegening (ArB) Gemeente Midden Groningen 
 • 6/03/2023, 20/03/2023, 24/04/2023, 22/05/2023
  Incompany ArVT basistraining Triade Vitree (besloten) 
 • 30/03/2023, 31/03/2023, 11/05/2023, 12/05/2023
  Incompany ArVT basistraining Mondriaan GGZ (besloten) 
 • 6/04/2023, 20/04/2023, 25/05/2023, 15/06/2023
  Optie Incompany ArVT basistraining Lentis Jonx (besloten) 
 • 26/05/2023, 9/06/2023, 30/06/2023
  ArVT verdiepende training 2023 Amersfoort (nog 3 plekken vrij)   AANMELDEN
 • 15/09/2023, 22/09/2023, 13/10/2023, 10/11/2023
  ArVT basistraining 2023 Amersfoort (vol) 
 • 21/09/2023, 28/09/2023, 17/11/2023
  Affectregulerend Bejegenen (ArB) voor opvoeders, begeleiders en leerkrachten, Groningen   AANMELDEN
 • 29/09/2023, 6/10/2023, 2/11/2023, 23/11/2023
  ArVT basistraining 2023 Groningen   AANMELDEN
 • 5/10/2023, 19/10/2023, 16/11/2023, 30/11/2023
  Incompany ArVT basistraining Alliade (besloten) 
 • 12/10/2023, 3/11/2023, 24/11/2023
  ArVT verdiepende training 2023 Amersfoort   AANMELDEN
 • 26/01/2024, 9/02/2024, 15/03/2024, 12/04/2024
  ArVT basistraining Amersfoort 2024   AANMELDEN
 • 1/02/2024, 2/02/2024, 7/03/2024, 4/04/2024
  Optie incompany basistraining ArVT Yulius 

Contact

  Volg ons op LinkedIn voor actuele informatie!
  Download onze algemene voorwaarden (pdf)