Training ontwikkelings­gericht behandelen en bejegenen

"Aan het ROER"
Affectregulerende Vaktherapie is een ervaringsgerichte behandeling met als doel de zelfregulatie van kinderen met gedrags- en emotionele problemen te verbeteren. Door samen met de therapeut vaktherapeutische activiteiten te doen, gericht op het waarnemen en delen van gevoelens en gedachten, leert het kind te verwoorden wat het doet, voelt en denkt. Opvoeders en leerkrachten worden actief betrokken bij de behandeling. Door deze kwetsbare kinderen en jongeren een affectief en relationeel groen kader te bieden, met voldoende duidelijkheid, band­versterkende interventies en passende uitdagingen, wordt de stagnatie doorbroken en de ontwikkeling (alsnog) op gang gebracht.

Ons logo
Het logo van ROER laat een groen kader zien met daarin een O en een E. Deze letters staan voor Ontwikkeling en Exploratie. Buiten het groene, groeibevorderende kader staan de letters R voor Reguleren en Relatie. Deze begrippen spelen een hoofdrol bij het ontwikkelings­gericht behandelen en bejegenen.

  METHODE

Methode

Bevorderen van zelfregulatie
Zelfregulatie ontstaat in de gehechtheidsrelatie met ouders en verzorgers. Kinderen leren zichzelf begrijpen doordat ze begrepen worden en ze leren zichzelf kalmeren en bijsturen als ze eerst ervaren hebben dat ze gekalmeerd en bijgestuurd zijn. Kinderen die zichzelf niet goed kunnen reguleren ontwikkelen gedrags- en emotionele problemen waardoor ze op diverse gebieden (zoals school) kunnen vastlopen.

Kinderen en jongeren met zelfregulatieproblemen
Zijn gespannen, worden bij verhoogde spanning boos of trekken zich juist terug, zoeken geen steun bij de volwassenen en vragen niet om hulp, kunnen zich niet goed concentreren op taken en kunnen hun gevoelens niet verwoorden.

De methode Affect­regulerende Vaktherapie
Affect­regulerende Vaktherapie, wordt gegeven door vaktherapeuten, zo nodig in samen­werking met ouders/verzorgers en ambulant hulpverleners en/of systeem­therapeuten.

Het inzetten van het vak­therapeutische middelen (muziek, beeldend, drama, spel, bewegen, dans) heeft een meerwaarde in de behandeling van deze kinderen omdat een groot deel van de behandeling op non-verbaal niveau plaatsvindt.

Over ons

Leanne Nieuwenhuis Leanne Nieuwenhuis is geregistreerd beeldend therapeut en als zodanig werkzaam in de Kinder-en Jeugdpsychiatrie.

Zij heeft ervaring met affectregulerende behandelingen voor kinderen en jongeren en ouder-kind systemen. Als cognitief gedrags­therapeutisch werker geeft zij oudertrainingen en andere CGW modules. Zij heeft ervaring met trauma­behandeling en behandelen van persoon­lijkheids­problematiek bij jong volwassenen. Leanne is vanaf 2009 betrokken bij het ontwikkelen en het schrijven van de methode Affect­regulerende Vaktherapie en sinds 2016 trainer in de methode.

Sanne van der Vlugt Sanne van der Vlugt is geregistreerd beeldend therapeut en als zodanig werkzaam met kinderen en jongeren met LVB en ernstige gedrags- en emotionele problemen.

Zij heeft ervaring met affectregulerende vaktherapie, systeemgerichte- en ontwikkelings­gerichte behandelingen in de kinder- en jeugdpsychiatrie, orthopedagogiek en in het speciaal onderwijs. Sanne werkt zowel individueel, met ouder-kind en ze geeft ArVT groepsbehandelingen. Vanaf 2012 is zij betrokken bij het ontwikkelen en beschrijven van de methode Affect­regulerende Vaktherapie en sinds 2016 trainer in de methode.

Voor wie

Specifieke vaardigheden
Kinderen kunnen allerlei ingewikkelde dingen meemaken die hun ontwikkeling kan verstoren, denk aan traumatische ervaringen of verstoringen in de relaties met opvoeders door bijvoorbeeld problematiek bij kind of opvoeder. Hierdoor leren deze kinderen zichzelf niet kalmeren en hun eigen gedrag onvoldoende begrijpen. Bij verhoogde spanning leidt dit tot gedrags- en emotionele problemen. Deze kinderen laten zich niet eenvoudig gedragsmatig behandelen en begeleiden. Ze zijn geneigd de regie te pakken over de situatie en de emoties van de volwassenen. De regie hebben geeft deze kinderen een gevoel van controle. Een machtsstrijd ligt echter op de loer als de onderliggende reden hiervan niet goed begrepen wordt. De ontwikkeling van deze kinderen kan verder stagneren als er een patstelling in de interactie dreigt. Het vraagt specifieke vaardigheden om met deze kwetsbare doelgroep om te gaan.

Het goede nieuws is dat opvoeders, leerkrachten en begeleiders hele belangrijke sleutelfiguren voor deze groep kinderen kunnen worden en via de gehechtheidsrelatie de zelfregulatie alsnog ontwikkeld kan worden. Want in de interactie met de volwassen-ander leert het kind zichzelf immers begrijpen en bijsturen. Normaal gebeurt dit al vanaf heel jonge leeftijd in de interactie met de primaire verzorgers maar als dat proces verstoord is kan dit dus ook later; in de interactieve regulatie met de opvoeder, begeleider of leerkracht.

Ontwikkelings­gericht kader
De methode bevat een ontwikkelingsgericht kader. Daarbinnen wordt een werkrelatie met het kind opgebouwd. Behandelaren en begeleiders stemmen af op het ontwikkelingsniveau van het kind. Ze helpen het kind onderliggende spanningen en gevoelens te reguleren om te komen tot het ontwikkelen van zelfregulatie.

  TRAININGEN

Trainingen

Affectregulerende Vaktherapie (ArVT)

ROER geeft trainingen op het gebied van affectregulatie aan vaktherapeuten van verschillende disciplines. 

In deze training leert de vaktherapeut de hulpvragen van cliënten analyseren vanuit kennis over affectregulatie. Verder is er aandacht voor het onderliggende theoretische model en de verschillende interventietechnieken die gefaseerd worden ingezet tijdens affectregulerende vaktherapie.

Praktische informatie over de ArVT-training:

 • De ArVT-training bestaat uit 3 dagen van 10.00 – 16.30 uur
 • De training wordt gegeven op verschillende locaties (zie agenda)
 • Een incompany training behoort tot de mogelijkheden (informatie:  roer@groenkader.nl)
 • Naast de trainingsdagen wordt er 10 uren zelfstudie gerekend
 • Je kan 25 accreditatiepunten krijgen bij het Register voor Vaktherapie  bij 100% deelname
 • Je kan 24 accreditatiepunten krijgen bij het SKJ bij 100% deelname
 • Je krijgt een werkmap met literatuur, praktische informatie over de fasering, therapeuthouding en vaktherapeutische werkvormen
 • De training kost €595,- (0% btw)*
 • De training is bestemd voor vaktherapeuten van alle vaktherapeutische disciplines.
 • Er is ruimte voor  maximaal 16 deelnemers
 • Na deelname aan de training is het mogelijk om je kennis over affectregulatie in vaktherapie te verdiepen in begeleide casuïstiek besprekingen meer info hierover: affectregulerende­vaktherapie.nl *vanaf januari 2020 wordt  de training 4 dagen en zullen het aantal registratiepunten en de prijs worden aangepast.


  TRAININGSDATA

Affectregulerend Bejegenen (ArB)

ROER geeft ook training over affectregulatie en het bevorderen van zelfregulatie bij de kinderen aan leerkrachten, opvoeders en begeleiders. 

In deze training leert de professional hoe hij door spanningsregulatie en non-verbale afstemming een werkrelatie met zijn pupil kan bouwen en via een affectregulerende bejegening de ontwikkeling kan stimuleren en zelfregulatie kan bevorderen. Samen met ouders/verzorgers en andere betrokkenen wordt er een ontwikkelings­gericht kader gecreëerd waarbinnen het kind voldoende duidelijkheid ervaart en passend uitgedaagd wordt.

Praktische informatie over de ArB-training:

 • De training bestaat uit 2 trainingsdagen van 10:00-16:30 en een ochtend van 09.00 – 13.00 uur
 • De training wordt gegeven in Groningen
 • Je kan 22 accreditatiepunten krijgen bij het SKJ bij 100% deelname
 • Je krijgt een werkmap met literatuur en een literatuurlijst
 • De training kost € 450,-
 • De ArB-training is bestemd voor begeleiders, pleegouders, gezinshuisouders en leerkrachten
 • Er is ruimte voor max. 10 deelnemers


  TRAININGSDATA

Verdiepende ArVT-training

Tekst nog niet beschikbaar.

Trainingsdata

 • 24/05/2019, 21/06/2019
  open ArB pilot training 2019 Groningen (vol) 
 • 7/06/2019, 28/10/2019
  incompany ArB training prof. dr. Gunningschool SO Haarlem 
 • 20/09/2019, 11/10/2019, 8/11/2019
  ArVT basis training 2019 Leeuwarden (vol) 
 • 3/10/2019, 31/10/2019, 21/11/2019
  Incompany ArVT training TBS kliniek Vught 
 • 4/10/2019, 1/11/2019, 22/11/2019
  ArVT basis training 2019 Amersfoort (vol) 
 • 7/11/2019, 14/11/2019, 28/11/2019
  incompany ArVT training Elker Groningen 
 • 17/01/2020, 31/01/2020, 14/02/2020
  ArB training Groningen 2020   AANMELDEN
 • 24/01/2020, 7/02/2020, 6/03/2020, 27/03/2020
  ArVT basis training Amersfoort 2020   AANMELDEN
 • 5/03/2020
  vooraankondiging Fortior: Symposium Bevorderen zelfregulatie bij mensen met een verstandelijke beperking 
 • 3/04/2020, 17/04/2020, 15/05/2020
  ArVT verdiepende training Amersfoort 2020   AANMELDEN
 • 10/09/2020, 24/09/2020, 8/10/2020, 5/11/2020
  ArVT basis training Amersfoort 2020   AANMELDEN
 • 1/10/2020, 14/10/2021, 12/11/2020
  ArVT verdiepende training 2020 Amersfoort   AANMELDEN
 • 19/11/2020, 20/11/2020, 3/12/2020
  ArB training Amersfoort 2020   AANMELDEN

Contact

  Download onze algemene voorwaarden (pdf)