Training ontwikkelings­gericht behandelen en bejegenen

"Aan het ROER"
ROER geeft training aan opvoeders, leerkrachten en vaktherapeuten over het bevorderen van zelfregulatie bij kinderen en jongeren met ernstige gedrags- en emotionele problemen die hun affecten* niet goed kunnen reguleren. Deze kinderen en jongeren zijn vaak gespannen, kunnen hun aandacht niet richten, vasthouden en delen, en kunnen hun gedachten en gevoelens niet onder woorden brengen. Zij lopen vast in hun ontwikkeling, zowel thuis als op school, en worden aangemeld voor behandeling in de jeugdzorg of specialistische geestelijke gezondheidszorg.

Affectregulerende Vaktherapie is een ervaringsgerichte behandeling met het doel de zelfregulatie te bevorderen en gedrags- en emotionele problemen te laten afnemen. Door samen met de vaktherapeut handelingsgericht te werken waarbij gefaseerd de aandacht wordt gericht op het gewaarworden en waarnemen van gevoelens en gedachten, leert het kind, via de ander, alsnog denken over- en verwoorden wat het doet, voelt en denkt. Opvoeders en leerkrachten worden actief betrokken bij de behandeling.

*Affecten zijn gevoelens, behoeften en fysieke sensaties

Ons logo
Het logo van ROER laat een groen kader zien met daarin een O en een E. Deze letters staan voor Ontwikkeling en Exploratie. Buiten het groene, groeibevorderende kader staan de letters R voor Reguleren en Relatie. Deze begrippen spelen een hoofdrol bij het ontwikkelings­gericht behandelen en bejegenen.

  METHODE

Methode

Bevorderen van zelfregulatie
Zelfregulatie ontstaat in de gehechtheidsrelatie met ouders en verzorgers. Kinderen leren zichzelf begrijpen doordat ze begrepen worden en ze leren zichzelf kalmeren en bijsturen als ze eerst ervaren hebben dat ze gekalmeerd en bijgestuurd zijn. Kinderen die zichzelf niet goed kunnen reguleren ontwikkelen gedrags- en emotionele problemen waardoor ze op diverse gebieden (zoals school, stage, vrije tijd) kunnen vastlopen.

Kinderen en jongeren met zelfregulatieproblemen kan je herkennen aan:
de verhoogde (fysieke) gespannenheid, de moeite die ze hebben met het richten, vasthouden en delen van hun aandacht en het niet kunnen delen- en verwoorden van hun gedachten en gevoelens

De methode Affect­regulerende Vaktherapie
Affect­regulerende Vaktherapie, wordt gegeven door vaktherapeuten, zo nodig in samen­werking met opvoeders, begeleiders en leerkrachten.

Het inzetten van het vak­therapeutische middelen (muziek, beeldend, drama, spel, bewegen, dans) heeft een meerwaarde in de behandeling van deze kinderen omdat een groot deel van de behandeling op non-verbaal niveau plaatsvindt. Met opvoeders, begeleiders en leerkrachten wordt besproken hoe zij in hun bejegening beter af kunnen stemmen op het kind achter het problematische gedrag. Deze afstemming doen we overwegend non-verbaal omdat dit beter aansluit bij de mogelijkheden en behoeften van het emotioneel jonge kind.

Over ons

Leanne Nieuwenhuis Leanne is geregistreerd beeldend therapeut, werkzaam in de jeugd ggz in Groningen. Zij werkt met kinderen en jongeren met complexe problematiek en/of met LVB.

Leanne is vanaf 2009 mede-ontwikkelaar en schrijver van de methode Affectregulerende Vaktherapie. Zij is bestuurslid van het FVB Kennisnetwerk ArVT. Sinds 2016 is Leanne trainer bij ROER, en geeft samen met Sanne de trainingen Affectregulerende Vaktherapie en Affectregulerend Bejegenen. Zij heeft ervaring met affectregulerend behandelen van ouder-kind systemen. Als cognitief gedrags­therapeutisch werker geeft zij daarnaast oudertrainingen en andere CGW modules. Zij heeft ervaring met trauma­behandeling en behandelen van persoon­lijkheids­problematiek bij jong volwassenen..

Sanne van der Vlugt Sanne is geregistreerd beeldend therapeut werkzaam in een specialistisch behandelcentrum voor kinderen en (jong)volwassenen met LVB en bijkomende problematiek.

Sanne is vanaf 2012 mede-ontwikkelaar en schrijver van de methode Affectregulerende Vaktherapie en bestuurslid van het FVB Kennisnetwerk ArVT. Sinds 2016 is Sanne trainer bij ROER, waar ze samen met Leanne de trainingen geeft in Affectregulerende Vaktherapie en Affectregulerend Bejegenen. Zij heeft ervaring met affectregulerend behandelen, systeemgerichte- en ontwikkelingsbevorderende behandeling in de kinder- en jeugdpsychiatrie, de orthopedagogiek en in het speciaal onderwijs.

Voor wie

Specifieke vaardigheden
Kinderen kunnen allerlei ingewikkelde dingen meemaken die hun ontwikkeling kan verstoren, denk aan traumatische ervaringen of verstoringen in de relaties met opvoeders door bijvoorbeeld problematiek bij kind of opvoeder. Hierdoor leren deze kinderen zichzelf niet kalmeren en hun eigen gedrag onvoldoende begrijpen. Bij verhoogde spanning leidt dit tot gedrags- en emotionele problemen. Deze kinderen laten zich niet eenvoudig gedragsmatig behandelen en begeleiden. Ze zijn geneigd de regie te pakken over de situatie en de emoties van de volwassenen. De regie hebben geeft deze kinderen een gevoel van controle. Een machtsstrijd ligt echter op de loer als de onderliggende reden hiervan niet goed begrepen wordt. De ontwikkeling van deze kinderen kan verder stagneren als er een patstelling in de interactie dreigt. Het vraagt specifieke vaardigheden om met deze kwetsbare doelgroep om te gaan.

Het goede nieuws is dat opvoeders, leerkrachten en begeleiders hele belangrijke sleutelfiguren voor deze groep kinderen kunnen worden en via de gehechtheidsrelatie de zelfregulatie alsnog ontwikkeld kan worden. Want in de interactie met de volwassen-ander leert het kind zichzelf immers begrijpen en bijsturen. Normaal gebeurt dit al vanaf heel jonge leeftijd in de interactie met de primaire verzorgers maar als dat proces verstoord is kan dit dus ook later; in de interactieve regulatie met de opvoeder, begeleider of leerkracht.

Ontwikkelings­gericht kader
De methode bevat een ontwikkelingsgericht kader. Daarbinnen wordt een werkrelatie met het kind opgebouwd. Behandelaren en begeleiders stemmen af op het ontwikkelingsniveau van het kind. Ze helpen het kind onderliggende spanningen en gevoelens te reguleren om te komen tot het ontwikkelen van zelfregulatie.

  TRAININGEN

Trainingen

Affectregulerende Vaktherapie (ArVT)

ROER geeft de training Affectregulerende Vaktherapie aan vaktherapeuten van alle disciplines. 

In deze training leert de vaktherapeut de hulpvragen van cliënten analyseren vanuit kennis over affectregulatie. Er aandacht voor het onderliggende theoretische model en de verschillende interventietechnieken die gefaseerd worden ingezet tijdens affectregulerende vaktherapie.

Praktische informatie over de ArVT-training (vanaf januari 2020):

 • De ArVT-training bestaat uit 4 dagen van 10.00 – 17.00 uur
 • De training wordt gegeven in Amersfoort
 • Een incompany training behoort tot de mogelijkheden (informatie:  roer@groenkader.nl)
 • Naast de trainingsdagen wordt er 16 uren zelfstudie gerekend
 • Je kan 40* accreditatiepunten krijgen bij het Register voor Vaktherapie  bij 100% deelname
 • Je kan 24* SKJ accreditatiepunten krijgen bij 100% deelname
 • Je krijgt een werkmap met literatuur, praktische informatie over de fasering, therapeuthouding en interventies
 • De training kost €895,- (0% btw)
 • De training is bestemd voor vaktherapeuten van alle vaktherapeutische disciplines.
 • Er is ruimte voor  maximaal 16 deelnemers
 • Na deelname aan de training adviseren we deel te nemen aan  de Updates van de methode en Begeleide Casuïstiek meer informatie en aanmelden: affectregulerende­vaktherapie.nl *omdat vanaf januari 2020 de training bestaat uit 4 dagen zal het aantal accreditatiepunten opnieuw worden aangevraagd, bovenstaande is een schatting.


  TRAININGSDATA

Affectregulerend Bejegenen (ArB)

ROER geeft ook training over affectregulatie en het bevorderen van zelfregulatie bij de kinderen aan leerkrachten, opvoeders en begeleiders. 

In deze training leert de professional hoe hij door spanningsregulatie en non-verbale afstemming een werkrelatie kan opbouwen met zijn pupil en hoe hij via een affectregulerende bejegening de ontwikkeling kan stimuleren en de zelfregulatie (alsnog) kan bevorderen. Samen met ouders/verzorgers en andere betrokkenen zal de professional een ontwikkelings­gericht kader creëren waarbinnen het kind voldoende duidelijkheid ervaart en passend  (bij zijn emotionele niveau) uitgedaagd wordt.

Praktische informatie over de ArB-training:

 • De training bestaat uit 2 trainingsdagen van 10:00-16:00 en een terugkom ochtend.
 • De training wordt gegeven in Groningen
 • Je kan 22 accreditatiepunten krijgen bij het SKJ bij 100% deelname
 • Je krijgt een werkmap met literatuur en praktische handvaten om direct mee aan de slag te gaan
 • De training kost € 400,-
 • De ArB-training is bestemd voor opvoeders, begeleiders en leerkrachten
 • Er is ruimte voor max. 10 deelnemers


  TRAININGSDATA

Verdiepende ArVT-training

ROER geeft vanaf januari 2020 de verdiepende training Affectregulerende Vaktherapie aan vaktherapeuten die de basistraining hebben afgerond.

In deze training gaat de vaktherapeut dieper in op de gefaseerde behandeling en de verschillende interventies. Er wordt veel geoefend met de interventies en meer uitgewisseld met andere disciplines dan in de basistraining. Aan de hand van casuïstiek wordt de theorie eigen gemaakt.

Praktische informatie over de ArVT-training (vanaf januari 2020):

 • De Verdiepende ArVT-training bestaat uit 3 dagen van 10.00 – 17.00 uur
 • De training wordt gegeven in Amersfoort
 • Een incompany training behoort tot de mogelijkheden (informatie: roer@groenkader.nl)
 • Naast de trainingsdagen wordt er 12 uren zelfstudie gerekend
 • Je kan 30* accreditatiepunten krijgen bij het Register voor Vaktherapie  bij 100% deelname
 • Je kan ?* SKJ accreditatiepunten krijgen bij 100% deelname
 • Je krijgt verdiepende literatuur, informatie over de mentaliserende therapeuthouding en vaktherapeutische interventies
 • De kosten zijn €675,- (0% btw)
 • De training is bestemd voor vaktherapeuten die de ArVT basistraining hebben afgerond en deelnemen aan de ArVT Updates en Begeleide Casuïstiek
 • Er is ruimte voor  maximaal 12 deelnemers

*omdat deze training vanaf januari 2020 van start gaat moet het aantal accreditatiepunten nog bepaald worden na aanvraag bij het Register voor Vaktherapie

Trainingsdata

 • 24/01/2020, 7/02/2020, 6/03/2020, 27/03/2020
  ArVT basis training 2020 in de Amershof te Amersfoort (vol) 
 • 5/03/2020
  workshop ArVT op het Symposium ‘Bevorderen zelfregulatie bij mensen met een verstandelijke beperking’ 
 • 12/03/2020, 13/03/2020, 26/03/2020, 9/04/2020
  Incompany ArVT training Parlan Jeugdhulp 
 • 3/04/2020, 17/04/2020, 15/05/2020
  ArVT verdiepende training in de Amershof te Amersfoort 2020 (vol) 
 • 14/05/2020, 20/05/2020, 11/06/2020
  ArB training Groningen 2020   AANMELDEN
 • 10/09/2020, 24/09/2020, 8/10/2020, 5/11/2020
  ArVT basis training in Visiom te Amersfoort 2020 (vol) 
 • 1/10/2020, 15/10/2020, 12/11/2020
  ArVT verdiepende training 2020 te Amersfoort   AANMELDEN
 • 19/11/2020, 20/11/2020, 3/12/2020
  ArB training Groningen 2020   AANMELDEN
 • 21/01/2021, 4/02/2021, 11/03/2021, 25/03/2021
  ArVT basis training 2021 Amersfoort   AANMELDEN
//-->

Contact

  Volg ons op LinkedIn voor actuele informatie!
  Download onze algemene voorwaarden (pdf)